Servicevoorwaarden van GoFundMe

Vragen over onze voorwaarden? Neem contact met ons op

Datum laatste wijziging: 30 september 2019

GoFundMe, Inc. biedt u het platform via de website en mobiele applicaties (het 'Platform') en gerelateerde diensten (tezamen, het Platform, inclusief alle nieuwe functionaliteiten en applicaties, de 'Diensten'), behoudens de volgende servicevoorwaarden zoals nu en dan gewijzigd (de 'Servicevoorwaarden'). Wanneer u een campagneorganisator bent (zoals hieronder gedefinieerd), of een begunstigde van een campagne, of iemand die op een campagne reageert of een donateur (tezamen aangeduid als 'Gebruiker') die in de Verenigde Staten is gevestigd, dan bent u de contractspartij van GoFundMe, Inc., 855 Jefferson Avenue, Redwood City, CA, 94063, Verenigde Staten. Indien u daarentegen een campagneorganisator bent die gevestigd is buiten de Verenigde Staten, maar niet in Australië, dan sluit u een contract met GoFundMe Ireland, Ltd., 70 Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, Ierland. Als u in Australië bent gevestigd, dan sluit u een contract met GoFundMe Australia PTY Ltd., Tower One – International Towers Sydney, Level 46, 100 Barangaroo Avenue, 2000, Sydney, NSW, Australië. Voor het volgen van de volgende Servicevoorwaarden verwijzen 'GoFundMe', 'wij', 'ons', 'onze' en andere soortgelijke termen naar de partij waarmee u een contract hebt gesloten.

ARBITRAGE, JURYRECHTSPRAAK EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES: BEHALVE ZOALS ANDERS BESCHREVEN IN DE SECTIE GESCHILLEN HIERONDER, DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE WAARBIJ U AFZIET VAN UW RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN JURYRECHTSPRAAK OF EEN RECHTSZAAK VOOR GROEPSACTIES. CONTROLEER DE SECTIE GESCHILLEN ZORGVULDIG; MET HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST, ERKENT U UITDRUKKELIJK DAT U ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN.

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen inzicht en op elk moment, deze Servicevoorwaarden te wijzigen of aan te passen. Wanneer wij dit doen, dan zullen we de herziene Servicevoorwaarden op deze pagina publiceren en de datum vermelden waarop deze herziening plaatsvond.

Uw voortgezette gebruik van de Services na de datum waarop de wijzigingen van kracht zijn geworden betekent uw aanvaarding van de nieuwe Servicevoorwaarden. Voor zover is toegestaan op grond van de wet, is de Engelse versie van deze Servicevoorwaarden bindend en worden andere vertalingen slechts voor het gemak verstrekt. Indien u de nieuwe Servicevoorwaarden niet wilt aanvaarden, dan kunt u het gebruik van de Services staken.

In aanvulling daarop, wanneer u bepaalde Services gebruikt, en tenzij u in Europa woont, zult u gebonden zijn aan aanvullende voorwaarden met inbegrip van maar niet beperkt tot de Privacyverklaring: https://www.gofundme.com/privacy. Al zulke voorwaarden zijn hierbij door de verwijzing daarnaar onderdeel van deze Servicevoorwaarden (op voorwaarde echter dat deze Servicevoorwaarden prevaleren in het geval van conflict). Wij lossen dergelijke conflicten op naar ons goeddunken, en al onze beslissingen zijn definitief.

Beschrijving van de Services: de Services worden geboden als een platform zodat een persoon (de 'Campagneorganisator') een inzamelingscampagne kan publiceren ('Campagne') op het Platform om gelddonaties te accepteren ('Donaties') van donateurs ('Donateurs').

Ofschoon er geen vergoedingen in rekening worden gebracht om een Campagne op te zetten, worden er volgens de industrienormen transactievergoedingen in rekening gebracht ('Transactievergoedingen') op de Services die aan de Campagneorganisatoren worden verleend. Om meer te lezen over het Platform van GoFundMe en de toepasbare Transactievergoedingen om dit mogelijk te maken, kunt u https://www.gofundme.com/why-gofundme bezoeken.

De Services zijn een Platform; wij zijn geen Makelaar, Financiële Instelling, Crediteur of Goed Doel: de Services zijn enkel een administratief platform. GoFundMe faciliteert de Campagne of Campagneorganisatoren en staat Donateurs toe om te doneren aan deze Campagneorganisatoren. GoFundMe is geen makelaar, agent, financiële instelling, crediteur of non-profitorganisatie met de zogenaamde 501(c)(3)-status ('Goed Doel').

Alle informatie en content geleverd door GoFundMe via de Services is alleen voor informatieve doeleinden en GoFundMe garandeert de juistheid, volledigheid, tijdigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie of content niet. Geen content is bedoeld om financieel, juridisch, belasting- of ander professioneel advies te verschaffen. Alvorens u een beslissing neemt met betrekking tot Campagnes, Goede Doelen, Donaties, Donateurs of andere informatie of content met betrekking tot de Services, dient u uw financiële, juridische, belastingadviseur of andere professionele adviseur te raadplegen. U erkent dat alle informatie en content waartoe u toegang heeft en die gebruikmaakt van de Services onder uw eigen risico valt.

GoFundMe heeft geen controle over het gedrag van, of de informatie die wordt verstrekt door een Campagneorganisator, een Goed Doel of andere gebruiker, en GoFundMe wijst hierbij alle aansprakelijkheid af met betrekking daartoe voor de volledige door de wet toegestane omvang. We garanderen niet dat een Campagne of Goed Doel een bepaald bedrag aan Donaties, of überhaupt enige Donaties, zal ontvangen. Wij doen geen persoonlijke aanbevelingen van enige Campagne, Campagneorganisator, of Goed Doel, en wij garanderen niet, uitdrukkelijk noch impliciet, dat alle informatie die door een gebruiker via het Platform wordt verstrekt juist is. We wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af voor het succes van een Campagne. U, als Donateur, maakt de uiteindelijke beslissing omtrent de waarde en de gepastheid van bijdragen aan enige Campagne, Campagneorganisator, of Goed Doel.

Donateurs. Alle Donaties komen voor uw eigen risico. Wanneer u een Donatie schenkt via de Diensten, is het uw verantwoordelijkheid om te begrijpen hoe uw geld zal worden gebruikt. GoFundMe is niet verantwoordelijk voor eventuele aanbiedingen, beloftes, bonussen of aanbiedingen gemaakt of aangeboden door Goede Doelen, Campagnes of Campagneorganisatoren. We controleren de informatie die Campagneorganisatoren opgeven niet. We garanderen evenmin dat de Donaties worden gebruikt in overeenstemming met het inzamelingsdoel dat is beschreven door de Campagneorganisator, Begunstigde of het Goede Doel of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Niettemin nemen we mogelijke frauduleuze activiteiten en het misbruik van ingezamelde donaties uiterst serieus. U kunt meer informatie over ons Fraudebeleid vinden op https://www.gofundme.com/safety. Als u reden hebt om aan te nemen dat een Campagneorganisator of Goed Doel het geld niet inzamelt of gebruikt voor het aangegeven doel, vragen wij u via de knop Melden op de pagina van de Campagne of het Goede Doel ons team op de hoogte te stellen. Wij stellen dan een onderzoek in. Als u een donateur bent, valt uw donatie mogelijk onder de GoFundMe-garantie. Beleidsinformatie is te vinden op https://www.gofundme.com/guarantee-refund-policy.

U, als Campagneorganisator, staat ervoor in, garandeert en belooft dat (i) alle informatie die u verstrekt in verband met een Campagne juist en compleet is en niet anderszins bedoeld is om gebruikers te misleiden, frauderen of te bedriegen; (ii) alle Donaties die zijn bijgedragen aan uw Campagne alleen zullen worden gebruikt zoals omschreven in het materiaal dat u publiceert of anderszins verstrekt; (iii) u geen inbreuk zult maken op de rechten van anderen; (iv) u zich zult houden aan alle relevante en toepasselijke financiële rapporteringsverplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten en regels ten aanzien van belastingrapportage, politieke bijdragen en activaverslagen voor uw project; en (v) voor zover u persoonsgegevens met ons deelt van een derde partij voor welk doel dan ook, inclusief de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van uw persoonlijke contacten, dat u de machtiging heeft (inclusief de noodzakelijke toestemmingen) zoals vereist onder het toepasselijk recht, om ons die persoonsgegevens te verstrekken en om ons toe te staan die persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden voor welke u deze met ons heeft gedeeld. U machtigt GoFundMe, en GoFundMe behoudt zich het recht voor om informatie aangaande uw Campagne te verstrekken aan Donateurs en begunstigden van uw Campagne of de politie, en om mee te werken aan onderzoek dat daar mee te maken heeft.

Uw Aanmeldingsverplichtingen: u dient zich mogelijk aan te melden bij GoFundMe om toegang te verkrijgen tot en gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteiten van de Services. Indien u ervoor kiest zich aan te melden voor de Services, dan gaat u akkoord om waarheidsgetrouwe, juiste, up-to-date en volledige informatie over uzelf te verschaffen zoals wordt gevraagd op het aanmeldingsformulier van de Services. Campagneorganisatoren moeten zich aanmelden met gebruik van hun daadwerkelijke identiteit, inclusief hun naam en een foto of video die de Campagneorganisator of de begunstigde van een dergelijke campagne weergeeft. Aanmeldingsgegevens en bepaalde andere informatie over u worden beheerst door de Privacyverklaring. Als u jonger bent dan dertien (zestien in Europa) dan mag u onze Services niet gebruiken, met of zonder uw aanmelding. Bovendien, indien u jonger bent dan de meerderjarige leeftijd in uw land (gewoonlijk 18 of 19 jaar oud), dan mag u de Services uitsluitend gebruiken, met of zonder aanmelding, met de toestemming van uw ouder of voogd. Bepaalde aspecten van de Services kunnen ook vereisen dat u zich aanmeldt bij, en akkoord gaat met de voorwaarden van derde serviceproviders (zoals betalingsdienstverleners) met wie GoFundMe contracten heeft om hun diensten te gebruiken. Indien GoFundMe of onze betalingsverwerkers op wat voor moment dan ook ontdekken dat de door u verstrekte informatie over u of de doeleinden van uw Campagne incorrect is of indien u enige van deze of hun Servicevoorwaarden overtreedt, dan mogen de Services onmiddellijk worden opgeschort en/of beëindigd en dan kunnen boetes worden toegepast door de relevante autoriteiten welke in dergelijke gevallen door u betaald moeten worden. U erkent en gaat akkoord dat het gebruik van derden voor de betaalverwerking een integrerend deel uitmaakt van de Services en dat we informatie met dergelijke derden kunnen uitwisselen om de voorziening van de Services te faciliteren zoals u dat kunt lezen in onze Privacyverklaring.

Belastingen: het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke, indien enige, belastingen van toepassing zijn op de Donaties die u ontvangt via het gebruik van de Diensten. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juiste belastingen, indien enige, te bepalen, collecteren, rapporteren en over te maken aan de gepaste belastingautoriteit.

Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging: u bent ervoor verantwoordelijk om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account, indien van toepassing, te bewaren en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U gaat ermee akkoord om (a) GoFundMe onmiddellijk in kennis te stellen van ieder ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of ander beveiligingsincident, en (b) te zorgen dat u zich afmeldt van uw account aan het einde van uw sessie waarbij u toegang heeft tot de Services. GoFundMe zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw nalaten om te voldoen aan deze Bepaling.

Wijzigingen aan Services: GoFundMe behoudt zich het recht voor de Services (of enig deel daarvan) op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook, te wijzigen, op te heffen of te stoppen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden voor claims, schade, kosten, of verliezen die daaruit voortvloeien.

Content duidelijk openbaar gemaakt door de Gebruiker.

Openbare content; Ongevraagde gegevens; Openbare weergave van Donaties: een deel van uw activiteit op en via de Diensten is openbaar, zoals content die u openbaar op de website publiceert. Bovendien kan profielinformatie van de gebruiker, inclusief uw naam en achternaam, openbare e-mailadres, organisatie, persoonlijke biografie en andere informatie die u invoert in het kader van uw gebruikersprofiel worden weergegeven aan andere gebruikers ter vergemakkelijking van de gebruikersinteractie binnen de Diensten. Bijvoorbeeld, als Campagneorganisator kunt u persoonlijke gegevens publiceren zoals informatie over een recente ziekenhuisopname, welke gegevens als gevoelige gegevens kunnen worden beschouwd. Daarnaast heeft u als Donateur de optie om uw Donaties openbaar voor iedereen weer te geven, inclusief op zoekmachines (zoals Google en Yahoo). Om de details van uw Donaties geheim te houden vinkt u eenvoudigweg 'Privé' aan gedurende het Donatieproces. Als u ervoor kiest om informatie met behulp van bepaalde openbare functies van de Diensten te verstrekken, dan wordt die informatie beheerd door de privacyinstellingen voor die specifieke functies en kan deze openbaar worden gemaakt. Personen die dergelijke informatie lezen, kunnen deze informatie gebruiken of openbaar maken aan andere personen of entiteiten zonder onze controle en zonder uw medeweten. Bovendien kunnen zoekmachines die informatie indexeren. Daarom dringen we er bij u op aan goed na te denken over het vermelden van specifieke informatie die u privé acht in de informatie die u via de Diensten indient. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie over de wijze waarop wij bepaalde informatie over u en uw gebruik van de Diensten kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan.

Ongevraagde gegevens. Wees op uw hoede dat ongevraagde gegevens die u verstrekt mogelijk publiekelijk toegankelijk zijn, zoals informatie die in forums of reactiegedeelten wordt geplaatst. Wij verzamelen ook gegevens door middel van communicatie met de klantenservice, uw mededeling aan ons over ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen in bestaande producten en andere ongevraagde inzendingen (gezamenlijk 'Ongevraagde gegevens'). Door het sturen van 'Ongevraagde gegevens', (a) gaat u ermee akkoord dat wij niet tot vertrouwelijkheid, expres of impliciet, zijn verplicht met betrekking tot de Ongevraagde gegevens, (b) erkent u dat we iets wat lijkt op Ongevraagde gegevens wellicht al overwogen of in ontwikkeling hebben, (c) verleent u ons een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de Ongevraagde gegevens te gebruiken, wijzigen, afgeleide werken voor te bereiden, te publiceren, distribueren en vrij te geven voor sublicentie, en (iv) ziet u onherroepelijk af van enige claims en vorderingen tegen GoFundMe en haar gebruikers van alle morele rechten die in dergelijke Ongevraagde gegevens zijn opgenomen. Deze sectie Ongevraagde gegevens blijft voortbestaan na beëindiging van uw account of de Diensten.

Communicatie van derden: als u een functie van de Diensten gebruikt waarmee u met derden kunt communiceren (zoals het verwijzen van een derde naar de Diensten of communicatie met hen over een campagne of een donatie), hetzij door Gegevens van Derden voor de Diensten of anderszins door het toestaan van de Diensten om automatisch toegang te krijgen tot de Gegevens van Derden in uw bezit, erkent en stemt u ermee in dat u de bevoegdheid van de relevante derde partij heeft om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de relevante Gegevens van Derden en dat u deze derde partijen op de hoogte heeft gesteld en hen heeft verteld hoe hun informatie door GoFundMe wordt verzameld en gebruikt om de Diensten te leveren. Wij behouden ons het recht voor om u te identificeren als de persoon die de verwijzing heeft gemaakt in alle berichten die naar hen zijn verstuurd. We gebruiken Gegevens van Derden om (1) contact op te nemen met een dergelijke derde partij via gebruik van de Gegevens van Derden, en/of (2) u te voorzien van een te bewerken sjabloonbericht dat ontworpen is om de communicatie tussen u en deze derde partij te vergemakkelijken via de Diensten. Naast het verzenden van de voorgaande mededelingen kunnen we nu en dan ook herinneringen of gerelateerde berichten aan u en derden namens u versturen, mits toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In ieder afzonderlijk geval zullen dergelijke naar derden verstuurde mededelingen, met gebruik van de Gegevens van Derden, een middel bieden om u uit te schrijven voor het ontvangen van nadere mededelingen van gelijke aard.

Aanbiedingen: het is niet toegestaan om op of via de Diensten wedstrijden, competities, giveaways, sweepstakes of soortgelijke acties aan te bieden (elk, een 'Aanbieding').

Gegevensopslag: u erkent dat GoFundMe u niet verplicht om gegevens met betrekking tot een account of campagne op te slaan. U erkent verder het volgende: GoFundMe behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook, gegevens te verwijderen of accounts of Campagnes te beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden voor enige claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

Mobiele Diensten: de Services bevatten bepaalde diensten die beschikbaar zijn via mobiele apparaten, inclusief (i) de mogelijkheid om content te uploaden op het Platform via een mobiel apparaat, (ii) de mogelijkheid om door het Platform te browsen vanaf een mobiel apparaat, en (iii) de mogelijkheid om toegang te hebben tot bepaalde items via een gedownloade en geïnstalleerde applicatie op een mobiel apparaat (gezamenlijk, de 'Mobiele Diensten'). Voor zover u zich toegang verschaft tot de Mobiele Diensten, kunnen er standaardkosten, gegevenstarieven en andere vergoedingen van toepassing zijn. Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Mobiele Diensten verboden of beperkt zijn door uw aanbieder en mogelijk werken niet alle Mobiele Diensten met alle aanbieders of apparaten. Door het gebruik van de Mobiele Diensten gaat u ermee akkoord dat wij per sms, mms, tekstbericht, of andere elektronische middelen met u, via uw mobiele apparaat mogen communiceren en dat bepaalde informatie over uw gebruik van de Mobiele Diensten met ons mag worden gedeeld. Wij zullen voldoen aan aanvullende vereisten die van toepassing kunnen zijn onder lokale wet- en regelgeving voordat wij op deze manier contact met u opnemen. In het geval dat u uw mobiele nummer wijzigt of deactiveert, gaat u ermee akkoord uw GoFundMe accountinformatie direct bij te werken om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verstuurd aan de persoon die uw oude nummer krijgt.

Gebruikersgedrag: u bent volledig verantwoordelijk voor alle Campagnesamenvattingen, reacties, video's, afbeeldingen, informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, berichten of andere materialen ('Content') die u uploadt, post, publiceert of weergeeft (hierna, 'Upload') of doorgeeft of anderszins gebruikt. Indien u niet de begunstigde bent van de Campagne die u organiseert, dan gaat u akkoord zo snel en rechtstreeks mogelijk de fondsen aan de uiteindelijke begunstigde te leveren. U stemt in om volledig samen te werken met elk verzoek van ons voor bewijs dat wij nodig achten om uw naleving van deze Servicevoorwaarden te controleren.

Hieronder volgen voorbeelden van het soort content en/of gebruik dat illegaal of verboden is door GoFundMe. Deze lijst is niet volledig en we behouden ons het recht voor om alle Campagnes en/of Gebruikers te onderzoeken die, naar ons goeddunken, de termen of de aard van deze Servicevoorwaarden schenden. Naarmate we Uw Campagne, een Gebruiker of de Content van een Gebruiker onderzoeken, kunnen we al het beschikbare materiaal, inclusief maar niet beperkt tot social media, gerelateerd nieuws en alle andere informatie die wij naar eigen goeddunken relevant achten in onze beoordeling, in overweging nemen. We behouden ons verder het recht voor, zonder beperking, om uw gebruik van de Diensten te verbieden, de beledigende Content te verwijderen, Uw account op te schorten of te beëindigen, betalingen aan dergelijke campagnes te stoppen, Donaties te bevriezen of in te houden en u te melden bij wetshandhavingsinstanties of anderszins passende juridische stappen ondernemen, waaronder het vragen van restitutie namens onszelf en/of onze gebruikers.

Zonder het voorgaande te beperken, gaat u ermee akkoord:

 1. om de Diensten niet te gebruiken om geld in te zamelen of een Campagne op te zetten of bij te dragen met het impliciete of expliciete doel van of met betrekking tot:
  1. elke activiteit die in strijd is met de wet of branchespecifieke regelgeving of richtlijnen van derden of overeenkomsten waarbij u een partij vertegenwoordigt, met inbegrip van creditcardmaatschappijen en betalingsverwerkers die u in het kader van de Diensten gebruikt;
  2. verkiezingscampagnes die niet gerund worden door een ingeschreven organisatie binnen een ondersteund land;
  3. Content of campagnes die frauduleus, misleidend, onjuist, oneerlijk of onmogelijk zijn;
  4. drugs, verdovende middelen, steroïden, gereguleerde stoffen, farmaceutische producten of soortgelijke producten of therapieën die ofwel illegaal, verboden of vastgelegd zijn door een van toepassing zijnde regelgevende instantie; toegestane middelen waarmee hetzelfde effect als een illegale drug kan worden bereikt; of andere producten of aanverwante apparatuur of parafernalia die volgens een toepasselijke regelgevingsinstantie schade kan veroorzaken bij de consument;
  5. messen, explosieven, munitie, vuurwapens of andere wapens of accessoires;
  6. annuïteiten, investeringen, aandelen of loterijcontracten, lay-away systemen, off-shore bankactiviteiten of soortgelijke transacties, financiële diensten (inclusief valutawissel, incasso of soortgelijke diensten), piramideregelingen, 'get rich quick'-acties (bijvoorbeeld investeringsmogelijkheden of andere diensten die grote rijkdom in het vooruitzicht beloven), netwerkmarketing en referralmarketingprogramma's, het incasseren van schulden of cryptovaluta;
  7. kansspelen, gamen en/of soortgelijke activiteit met een deelnamevergoeding en een prijs, met inbegrip van maar niet beperkt tot casinospelen, sportweddenschappen, fantasiesporten, paarden- of hondenraces, loterijtickets en andere activiteiten die kansspelen, behendigheidsspellen (ongeacht of dit juridisch wordt gedefinieerd als loterij), aanbiedingen met monetaire beloningen, waaronder cadeaubonnen of sweepstakes;
  8. Content die wij naar eigen goeddunken beschouwen als haatdragend, gewelddadig, pesterijen, pesten, discriminerend, terroristisch of intolerant van welke aard dan ook met betrekking tot ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, geslacht of genderidentiteit, of ernstige handicaps of ziekten;
  9. Content die wij naar eigen goeddunken beschouwen als de juridische verdediging van vermeende misdaden in verband met haat, geweld, pesterijen, pesten, discriminatie, terrorisme of intolerantie van welke aard dan ook met betrekking tot ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, geslacht, of geslachtsidentiteit, ernstige handicaps of ziekten, of financiële misdrijven of bedrog;
  10. activiteiten met, in of met betrekking tot landen, regio's, overheden, personen of entiteiten die onderworpen zijn aan de V.S. en andere economische sancties onder het toepasselijk recht, tenzij zulke activiteiten expliciet zijn toegestaan door de toepasselijke overheidsorganisatie;
  11. financiering van losgeld, mensenhandel of uitbuiting, 'vigilantism', steekpenningen of premies;
  12. pornografie of andere seksuele content;
  13. beledigende, grafische, perverse of gevoelige content;
  14. de verkoop van items voordat de verkoper de controle of het eigendom daarover heeft;
  15. collectie van betalingen namens handelaren door betaalverwerkers of anderszins; met inbegrip van maar niet beperkt tot zelfstandige betalingen op campagnes of een poging om de aangewezen methode van betaling zoals geboden door GoFundMe te omzeilen of anderszins te negeren;
  16. kredietafhandeling of schuldenregelingsdiensten;
  17. ontvangen of verlenen van vooruitbetalingen in contanten of kredietlijnen aan uzelf of aan een andere persoon voor andere doeleinden dan die doeleinden die duidelijk zijn aangegeven in de Campagne;
  18. publicatie of verwijdering van Content (zoals portretfoto's), waarbij het primaire doel van het plaatsen van dergelijke Content is om reputatieschade te veroorzaken of naar voren te brengen;
  19. verkoop of de wederverkoop van een dienst zonder voordeel voor de koper; wederverkoop overheidsdiensten of producten zonder vergunning of toegevoegde waarde;
  20. samenvoeging van fondsen verschuldigd aan derden, 'factoring', of andere activiteiten die zijn bedoeld om de herkomst van de fondsen te verduisteren;
  21. vervalste muziek, films, software of andere gelicentieerd materiaal zonder de passende toestemming van de houder van de rechten;
  22. producten of diensten die rechtstreeks het handelsmerk, patent, copyright, handelsgeheimen of propriëtaire of de privacyrechten van derden schenden of het schenden daarvan faciliteren;
  23. onbevoegde verkoop of de wederverkoop van merknaam of designproducten of -diensten;
  24. verkoop van goederen of diensten die illegaal worden geïmporteerd of geëxporteerd;
  25. verwerking wanneer geen bonafide donatie wordt aanvaard; kasvoorschot; 'card testing'; ontduiking van de controleprogramma's van terugboekingen binnen betaalkaartnetwerken;
  26. verzamelen en verschaffen van fondsen voor andere doeleinden dan zoals beschreven is in een Campagnesamenvatting;
  27. elke andere activiteit die GoFundMe naar eigen goeddunken mogelijk ziet als steun aan personen en/of entiteiten die banden hebben met vermeende financiële misdrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot corruptie, omkoping, belastingontduiking, fraude en soortgelijke activiteiten; of
  28. elke andere activiteit die GoFundMe naar eigen goeddunken onaanvaardbaar acht.
 2. niet de Diensten te gebruiken of door te geven of anderszins Content (i) te uploaden die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van een andere partij; (ii) waarvan u niet het recht hebt die te uploaden op grond van een wet of contractuele of fiduciaire relaties; (iii) die softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware, -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, vernietigen of te beperken; (iv) die een privacy- of beveiligingsrisico oplevert of creëert voor een persoon; (v) die bestaat uit ongeadresseerde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, commerciële activiteit en/of verkoop, 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, piramidespellen, wedstrijden, sweepstakes of een andere vorm van aanbiedingen; of (vi) die volgens GoFundMe, bezwaarlijk is of die een persoon beperkt of een drempel opwerpt voor een persoon om de Diensten te gebruiken, of die GoFundMe of haar gebruikers mogelijk blootstelt aan schade of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook; of
 3. niet in te mengen met of verstoren van de servers of netwerken die verbonden zijn aan de Diensten, of geen gehoor geven aan enige vereiste, procedure, beleid of regelgeving van netwerken die verbonden zijn aan de Diensten; of
 4. geen e-mailadressen, andere contactgegevens of andere gebruikers van de Diensten via elektronische of andere middelen te verzamelen; of
 5. geen geld voor een minderjarige zonder de uitdrukkelijke toestemming van de minderjarige en de voogd in te zamelen tenzij het geld wordt overgemaakt naar een trustrekening ten gunste van de minderjarige.

Met betrekking tot alle Donaties die u doet of accepteert via de Diensten, gaat u eveneens akkoord met het volgende:

GoFundMe behoudt zich het recht voor om Donaties of andere transacties te weigeren, wijzigen, of op te schorten waarvan wij vermoeden dat deze de Servicevoorwaarden overtreden of de belangen van onze gebruikers, zakelijke partners, het publiek of GoFundMe schaden of die u, anderen of GoFundMe blootstellen aan een risico dat voor ons onaanvaardbaar is. We kunnen mogelijk informatie met betrekking tot uw gebruik van de Diensten delen met de passende financiële instelling, een regelgevende instantie of een wetshandhavingsinstantie in overeenstemming met onze juridische verplichtingen. Deze gegevens bevatten mogelijk informatie over u, uw account, uw Donateurs, uw Donaties en transacties die via of in verband met uw gebruik van de Diensten zijn geschied.

Donateursgedrag

Donaties: om een bijdrage te kunnen leveren aan een Campagne of Goed Doel, zal een Donateur GoFundMe informatie moeten verstrekken over zijn creditcard of ander betaalmiddel ('Betaalmiddel') dat overeenkomt met het account van de Donateur binnen de Services (een 'Factureringsaccount'). U, als Donateur, staat ervoor in en garandeert jegens GoFundMe dat die informatie juist is en dat u bevoegd bent dat Betaalmiddel te gebruiken. U gaat akkoord dat een minimumbedrag voor een Donatie van toepassing kan zijn, en dat alle Donatiebetalingen definitief zijn en niet worden terugbetaald, tenzij GoFundMe, naar eigen goeddunken, akkoord gaat met een terugbetaling, bijvoorbeeld in overeenstemming met de Garantie van GoFundMe. GoFundMe gebruikt derden voor de betaalverwerking om u te factureren via uw Betaalmiddel en Factureringsaccount voor Donaties die zijn gedaan en Donateurs erkennen dat door een Donatie aan een Campagne bij te dragen, de Donateur akkoord gaat met alle toepasselijke servicevoorwaarden die door onze betalingspartners (momenteel WePay, Inc., Stripe, Inc., Adyen LLC, Paypal, Inc., en PayPal Giving Fund) zijn uiteengezet, in aanvulling op deze Servicevoorwaarden, waaronder de servicevoorwaarden van WePay, de servicevoorwaarden van Stripe, de servicevoorwaarden van Adyen, de servicevoorwaarden van PayPal en de servicevoorwaarden van het PayPal Giving Fund. De betalingspartner van GoFundMe in Australië is Adyen Australia. Adyen Australia heeft een contract met de Australische entiteit van GoFundMe, GoFundMe Australia Pty Ltd (ACN 627 702 630), welke de contractpartij is die verantwoordelijk is voor transacties ten gunste van de Australische gebruiker.

Terugkerende Donaties: Donateurs hebben de optie om tijdens terugkerende periodes te doneren (als u ermee instemt Donaties op een terugkerende basis te betalen, als in een 'Donatieabonnement', en elke individuele Donatie gemaakt in het kader van een Donatieabonnement is een 'Donatiebetaaltermijn'), en door te kiezen voor donaties op een terugkerende basis, stemt u, als Donateur, er hierbij in dat Donatieabonnementen automatisch worden vernieuwd met de functionaliteit voor een terugkerende betaling, en dat, tenzij en totdat u zich afmeldt voor de automatische verlenging van het Donatieabonnement, uw Donatieabonnement waarvoor u zich heeft aangemeld, automatisch wordt verlengd voor opeenvolgende verlengingsperioden van dezelfde duur als de eerste termijn die oorspronkelijk werd geselecteerd. In verband met al uw Donatieabonnementen gaat u ermee akkoord (i) GoFundMe van tevoren toestemming te geven om uw Betaalmiddel op een terugkerende basis te factureren voor het bedrag van de toepasselijke Donatiebetaaltermijnen totdat uw dergelijke periodieke betalingen beëindigt door een opt-out van het Donatieabonnement en (ii) verantwoordelijkheid voor de betaling van alle Donatiebetaaltermijnen te aanvaarden die plaatsvinden voorafgaand aan de opt-out en (iii) uw Factureringsaccount bij te werken in geval van eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld alle wijzigingen binnen uw Betaalmiddel, zoals een wijziging in uw factuuradres of de vervaldatum van uw creditcard). Wijzigingen in of beëindiging van Donatieabonnementen of Donatiebetaaltermijnen zijn alleen van toepassing op Donatiebetaaltermijnen die plaatsvinden nadat GoFundMe een bericht ontvangt van een dergelijke verandering voor de beëindiging. GoFundMe biedt geen terugbetaling van alle ontvangen bedragen in verband met eerder gemaakte Donatiebetaaltermijnen. Eveneens, door u in te schrijven voor Donatieabonnementen, erkent en aanvaardt u dat voor dergelijke Donatieabonnementen (a) het lopende onderhoud en de verwerking van Donatieabonnementen en elke Donatiebetaaltermijn de enige verantwoordelijkheid zijn en onderhevig zijn aan het eigen goeddunken van de persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor het beheren en ontvangen van het Donatieabonnement (bijvoorbeeld de toepasselijke Campagneorganisator of het Goede Doel), (b) individuele Donatiebetaaltermijnen mogelijk niet fiscaal aftrekbaar zijn, zelfs als vorige Donatiebetaaltermijnen voor het hetzelfde Donatieabonnement dat wel waren, en het bedrag van elke Donatiebetaaltermijn dat fiscaal aftrekbaar is kan variëren, (c) één of meer specifieke Donatiebetaaltermijnen mogelijk niet kunnen worden geleverd of ontvangen als een dergelijk doel of Campagne niet meer beschikbaar is, geen Donaties kan accepteren, of ervoor kiest om te stoppen met het ontvangen van Donaties, hetgeen kan gebeuren om verschillende redenen, bijvoorbeeld als het doel, het goede doel of de Campagne is opgeschort of is onderworpen aan een onderzoek of is verwijderd uit de Diensten door GoFundMe of als (d) de bedragen die daadwerkelijk worden ontvangen door de toepasselijke Campagne, het Goede Doel of doel afwijken van de Donatiebetaaltermijnen onderling (bijvoorbeeld als de verwerkingskosten in verband met de Donatiebetaaltermijnen zijn gewijzigd).

Uw niet-beëindiging van een Donatieabonnement bevestigt dat GoFundMe gemachtigd is om een vergoeding van uw Betaalmiddel in rekening te brengen voor het Donatieabonnement overeenkomstig deze voorwaarden. Dit betekent niet dat wij afstand doen van ons recht om de betaling rechtstreeks van u te vorderen.

Campagneorganisatoren, Begunstigden of Goede Doelen

Vasthouden van een account: Nu en dan kan GoFundMe naar eigen goeddunken een Campagneaccount in de wacht zetten (Vasthouding), en Geldopnamen beperken (hierin gedefinieerd), een omgekeerde ACH-boeking initiëren, reserves reserveren of soortgelijke acties ondernemen om de belangen van GoFundMe en die van Gebruikers te beschermen. Enkele redenen die we kunnen hebben voor een dergelijke acties zijn de volgende: (i) als we reden hebben om aan te nemen (naar eigen goeddunken) dat informatie die is verstrekt door een Campagneorganisator vals, misleidend of frauduleus is, of dat fondsen worden gebruikt op een verboden manier, (ii) indien de beschikbare fondsen (zoals bepaald door GoFundMe, naar eigen goeddunken) rechtstreeks moeten worden verstrekt aan een persoon anders dan de Campagneorganisator (zoals de juridisch begunstigde of persoon die bevoegd is door de wet om namens de Campagneorganisator te handelen), (iii) als we reden hebben om aan te nemen dat een Campagne of Campagneorganisator deze Servicevoorwaarden heeft geschonden, of (iv) indien GoFundMe bepaalt dat de Campagneorganisator samenwerkt met donateurs in frauduleus gedrag, (v) indien we reden hebben om aan te nemen (naar eigen goeddunken) dat er mogelijk verdachte of frauduleuze donatie-activiteit plaatsvindt, of (vi) dit vereist is om te voldoen aan een rechterlijke bevel, dagvaarding, exploot, beschikking, of zoals anderszins is vereist onder toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u vragen heeft over een Vasthouding die we op uw Campagne kunnen hebben toegepast, of indien u informatie nodig heeft over hoe de Vasthouding kan worden opgelost, neemt u contact met ons op via support@gofundme.com.

Bonussen: bonusniveaus zijn niet bedoeld als items die beschikbaar zijn voor de verkoop en GoFundMe kan de levering van bonussen op geen enkele manier garanderen.

Donaties opnemen van een Campagne: hoewel GoFundMe ernaar streeft om Opnamen snel aan u beschikbaar te stellen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Opnamen niet direct beschikbaar kunnen zijn voor uw gebruik, en GoFundMe garandeert niet dat Opnamen beschikbaar voor u zullen zijn binnen een bepaald tijdsbestek, en GoFundMe wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige vertraging of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Opnamen op een bepaald moment, en voor enige consequentie die voortvloeit uit een vertraging of onmogelijkheid. U, als Campagneorganisator, bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan GoFundMe verstrekt om een Geldopname mogelijk te maken, inclusief informatie over uw bankrekening, correct en up-to-date is. GoFundMe kan te allen tijde, om welke reden dan ook, en naar eigen goeddunken, een terugbetaling van donatie(s) bieden met of zonder overleg met u; deze kan bestaan uit het volledige bedrag gedoneerd aan uw campagne. GoFundMe is niet aansprakelijk jegens u of derden voor alle claims, schade, kosten, verliezen of andere gevolgen veroorzaakt door GoFundMe tijdens afgifte van restituties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transactie- of debetstandvergoedingen.

Speciale kennisgeving voor internationaal gebruik; exportcontroles

Software (zoals hieronder gedefinieerd) die beschikbaar is in verband met de Diensten en de doorgifte van bepaalde gegevens, indien van toepassing, is mogelijk onderworpen aan exportcontroles en economische sanctiewetgeving van de Verenigde Staten of andere rechtsgebieden. Geen Software mag worden gedownload vanuit de Diensten of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd in strijd met zulke exportcontroles en economische sanctiewetgeving. Het downloaden of gebruik van de Software is voor uw eigen risico. Met inachtneming van de algehele aard van het internet, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan alle lokale regels en wetten met betrekking tot uw gebruik van de Diensten, inclusief betreffende online gedrag en acceptabele content.

GoFundMe biedt Software-applicaties aan die zijn bedoeld om te worden gebruikt in verband met producten die commercieel beschikbaar worden gesteld door Apple Inc. ('Apple'), onder andere platforms. Met betrekking tot Software die beschikbaar is gesteld voor uw gebruik in verband met een product van het merk Apple (zoals Software, 'Voor Apple Geschikte Software'), gelden de volgende voorwaarden in aanvulling op de andere voorwaarden zoals uiteengezet in deze Servicevoorwaarden:

GoFundMe en u erkennen en gaan ermee akkoord dat Apple en dochtervennootschappen van Apple derde begunstigden zijn van deze Servicevoorwaarden met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software, en dat, met uw acceptatie van de bepalingen van deze Servicevoorwaarden, Apple het recht heeft (en wordt geacht dit recht te hebben geaccepteerd) om deze Servicevoorwaarden te handhaven jegens u met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software als een derde begunstigde. In dat verband erkennen partijen en komen zij overeen dat GoFundMe met deze bepaling akkoord gaat ('Voor Apple Geschikte Software Applicaties'), in haar eigen voordeel en namens zichzelf alsook als agent voor het voordeel van en namens Apple en haar dochtermaatschappijen, met betrekking tot het uitoefenen en handhaven van alle rechten, voordelen en maatregelen van Apple en haar dochterondernemingen (maar niet enige verplichting of last) in deze bepaling ('Voor Apple Geschikte Software Applicaties') welke rechten, voordelen en maatregelen kunnen worden ingeroepen door GoFundMe zelf als ook als agent voor en namens Apple en elk van haar dochtermaatschappijen. GoFundMe mag deze Servicevoorwaarden zonder toestemming van Apple of haar dochtermaatschappijen aanpassen, beëindigen of ontbinden.

Content, Software en Merken van de Diensten: u erkent en gaat ermee akkoord dat de Diensten content of eigenschappen kunnen hebben ('Content van de Diensten') die worden beschermd door het auteursrecht, octrooirecht, merkenrechten, bedrijfsgeheimen en ander eigendomsrechten en wetten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door GoFundMe, gaat u ermee akkoord de Diensten en de Content van de Diensten niet geheel of gedeeltelijk aan te passen, te kopiëren, te framen, scrapen, verhuren, leasen, verkopen, distribueren of afgeleide werken daarvan te creëren, behalve dat het voorgaande niet van toepassing is op uw eigen Gebruikerscontent (zoals hieronder gedefinieerd) dat u legaal uploadt op de Diensten. In verband met uw gebruik van de Diensten zult u zich niet bezighouden met of gebruikmaken van datamining, robots, datascraping of soortgelijke dataverzamelings- of extractiemethoden. Indien uw toegang tot de Diensten geblokkeerd is door GoFundMe (inclusief het blokkeren van uw e-mailadres), gaat u ermee akkoord om geen maatregelen te implementeren om die blokkade te omzeilen (bijvoorbeeld door uw IP-adres te maskeren of met het gebruik van een proxy IP-adres). Enig gebruik van de Diensten anders dan zoals hierin expliciet is toegestaan is verboden. De technologie en software die ten grondslag liggen aan de Diensten of anderszins worden verspreid in verband daarmee is het eigendom van GoFundMe, aan haar gelieerde bedrijven en onze partners (de 'Software'). U gaat ermee akkoord de broncode van de Software niet te kopiëren, aan te passen, afgeleide werken daarvan maken, te reverse engineeren, reverse assembleren of anderszins proberen te ontdekken, te verkopen, overdragen of anderszins enig recht in de Software door te geven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend zijn voorbehouden aan GoFundMe.

De GoFundMe naam en logo's zijn merken van GoFundMe (gezamenlijk aangeduid als 'GoFundMe Merken'). Andere namen en logo's van bedrijven en producten die worden weergegeven in de Diensten kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaren, die GoFundMe wel of niet onderschrijven, daaraan gelieerd of verbonden zijn. Niets in deze Servicevoorwaarden of de Diensten moet worden beschouwd als het verlenen, impliciet of door een estoppel of anderszins, van een licentie of recht om de GoFundMe Merken die zijn weergegeven op de Diensten te gebruiken zonder onze voorafgaande toestemming in ieder afzonderlijk geval. Alle goodwill die wordt gegenereerd uit het gebruik van de GoFundMe Merken zal uitsluitend tot ons exclusieve voordeel komen.

Materiaal van Derden:onder geen enkele omstandigheid is GoFundMe aansprakelijk op wat voor manier dan ook voor enige content of materiaal van derde partijen (inclusief gebruikers en Campagneorganisatoren), of enige Gebruikerscontent (hieronder gedefinieerd), met inbegrip van maar niet beperkt tot enige fouten of omissies in enige content of voor enig verlies of schade van wat voor aard dan ook die is geleden als gevolg van het gebruik van dergelijke content. U erkent dat GoFundMe content niet voorafgaand screent, maar dat GoFundMe en de door haar aangewezen partijen het recht zullen hebben (maar niet de plicht) om naar eigen oordeel content die beschikbaar is via de Services te weigeren, verwijderen of toe te staan, op elk moment en om wat voor reden dan ook, met of zonder kennisgeving, en zonder aansprakelijkheid jegens u of derden voor enige claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

Gebruikerscontent die wordt verzonden via de Services: met betrekking tot content, foto's, video's, afbeeldingen, merken, logo's, brands of andere materialen die u uploadt of publiceert via de Services of deelt met andere gebruikers of ontvangers (gezamenlijk, 'Gebruikerscontent'), staat u ervoor in en garandeert u dat u alle rechten, titel en belang daarin heeft (en anderen toestemming geeft), om dergelijke Gebruikerscontent volledige te benutten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle auteursrechten, merkenrechten, en rechten van publiciteit of privacy die daaraan zijn gerelateerd. Met betrekking tot het delen, leveren of anderszins beschikbaar maken van enige Gebruikerscontent of een gedeelte daarvan in verband met de Services, verleent u GoFundMe en dochterondernemingen een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie voor het kopiëren, weergeven, uploaden, uitvoeren, wijzigen en anderszins gebruiken van uw Gebruikerscontent in verband met de uitvoering van de Services of de promotie, reclame of marketing daarvan, in wat voor vorm dan ook en via elk medium of technologie dat/die nu bekend is of later wordt ontwikkeld. Zonder het voorgaande te beperken, indien Gebruikerscontent uw naam, beeltenis of afbeelding bevat, ziet u hierbij af van en stelt u GoFundMe en haar contractpartijen en werknemers schadeloos tegen: (i) alle claims voor inbreuk op privacy, publiciteit of smaad/laster, (ii) enige aansprakelijkheid of andere claims krachtens het vervagen, vertekenen, aanpassen, optische illusie, of het anderszins gebruiken of exploiteren van uw naam, beeltenis of afbeelding, en (iii) enige aansprakelijkheid voor claims gemaakt door u (of rechtsopvolgers van een claim die u opwerpt) in verband met uw Gebruikerscontent, naam, beeltenis of afbeelding. U ziet af van enig recht om tussentijdse versies of eindversies van de resultaten van het gebruik van uw Gebruikerscontent (inclusief uw naam, beeltenis of afbeelding) te inspecteren of goed te keuren. Verder, indien een persoon (anders dan u) in de Gebruikerscontent verschijnt, staat u ervoor in en garandeert u dat u alle noodzakelijke licenties en afstandsverklaringen en vrijwaringen van (een) dergelijke persoon/personen heeft bemachtigd, ten voordele van GoFundMe op een manier die volledig overeenkomt met de licenties, afstandsverklaringen en vrijwaringen zoals hierboven uiteengezet. U erkent verder dat uw deelname aan de Services en uw indiening van Gebruikerscontent vrijwillig is en dat u geen financiële compensatie ontvangt in welke vorm dan ook in verband met de licenties en afstandsverklaringen en vrijwaringen zoals hierin uiteengezet (of de uitleg van GoFundMe daarvan), en dat de enige overweging voor het onderwerp van deze overeenkomt de mogelijkheid is om de Services te gebruiken.

We kunnen niet garanderen dat alle Inhoud van de Diensten beschikbaar wordt gesteld via de Diensten. Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting tot, (i) het verwijderen, bewerken of wijzigen van de Inhoud van Diensten of Gebruikerscontent, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u, en voor welke reden dan ook (inclusief maar niet beperkt tot na ontvangst van claims of beweringen van derden of instanties met betrekking tot dergelijke Inhoud van de Diensten of Gebruikersinhoud, of als wij signaleren dat u deze Servicevoorwaarden mogelijk heeft overtreden), of zonder enige reden en (ii) het verwijderen of blokkeren van de Inhoud van de diensten of Gebruikerscontent van de Diensten.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback en andere informatie over de Diensten ('Indieningen') die door u worden verstrekt aan GoFundMe niet vertrouwelijk zijn en dat het GoFundMe is toegestaan deze Indieningen onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor enig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie jegens u.

Uw erkent en gaat ermee akkoord dat GoFundMe content mag behouden of vertrekken indien dat vereist is op grond van de wet of in het gerechtvaardigde vertrouwen dat zulk behoud of verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan een juridisch proces, toepasselijke wetgeving en verzoeken van overheden; (b) deze Servicevoorwaarden te handhaven; (c) te reageren op claims dat enige content de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van GoFundMe, haar gebruikers en het publiek te beschermen.

Payment Card Industry Data Security Standard: de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is een beveiligingsstandaard van verplichte eisen voor elk bedrijf dat creditcards gebruikt, verwerkt of opslaat. Het primaire doel van deze standaard is om controles rond gegevens van kaarthouders te onderhouden om creditcardfraude te verminderen. Als dienstverlener houdt GoFundMe zich aan de PCI DSS-voorschriften en -eisen voor zover we gegevens van kaarthouders hebben op of wat voor manier dan ook opslaan of verzenden namens u, of voor zover we op wat voor manier dan ook invloed hebben op de beveiliging van de gegevens van de kaarthouder.

Klachten over auteursrecht: GoFundMe respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we vragen onze gebruikers om hetzelfde te doen. Indien u gelooft dat uw werk gekopieerd is op een manier die auteursrechtinbreuk vormt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, dient u GoFundMe op de hoogte te stellen van uw inbreuk-claim in overeenstemming met onderstaande procedure.

GoFundMe zal kennisgevingen van vermeende inbreuk behandelen en onderzoeken en de gepaste acties ondernemen onder de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA') en andere toepasselijke intellectuele eigendomswetten met betrekking tot de vermeende of werkelijke inbreuk. Een kennisgeving van een auteursrechtinbreuk-claim moet worden gemaild naar de Copyright Agent van GoFundMe via support@gofundme.com (met onderwerp: 'DMCA Takedown-aanvraag'). U kunt ook contact met ons opnemen per mail of simpelweg via:

GoFundMe Copyright Agent:
GoFundMe, Inc.
Ter attentie van: Juridische zaken
855 Jefferson Ave.
PO Box 1329
Redwood City, CA 94063

Een kennisgeving moet schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten om effectief te zijn:

Tegenbericht: Indien u meent dat de Gebruikerscontent die is verwijderd (of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt) niet inbreukmakend is, of dat u de machtiging hebt van de eigenaar van de auteursrechten, diens agent, of op grond van de wet, om de content in uw Gebruikerscontent te uploaden en te gebruiken, kunt u een schriftelijk tegenbericht met de volgende informatie naar bovengenoemde Copyright Agent sturen:

Indien een tegenbericht wordt ontvangen door de Copyright Agent, zal GoFundMe een kopie van het tegenbericht naar de originele klagende partij sturen, waarmee deze persoon geïnformeerd wordt dat de verwijderde content kan worden teruggeplaatst of de onbruikbaarheid kan worden gestaakt binnen 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een actie instelt voor het verkrijgen van een rechterlijk bevel tegen de contentverschaffer, het lid of de gebruiker, kan de verwijderde content worden teruggeplaatst of de toegang worden hersteld binnen 10 tot 14 of meer werkdagen na het ontvangen van het tegenbericht, volledig naar onze eigen beoordeling.

Beleid ten aanzien van herhaalde inbreukmakers: in overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving, heeft GoFundMe een beleid ingesteld om gebruikers, in gepaste gevallen en naar de eigen beoordeling van GoFundMe, die geacht worden herhaalde inbreukmakers te zijn, te stoppen. GoFundMe kan naar haar eigen beoordeling toegang tot de Diensten beperken en/of het lidmaatschap van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen beëindigen, ongeacht of er sprake is van herhaalde inbreuk.

De Diensten of derden kunnen u mogelijk voorzien van links, tools, widgets of andere functies die toegang tot andere sites, diensten en bronnen faciliteren, en derden kunnen u hiervan voorzien (tezamen: 'Bronnen van derden'). GoFundMe heeft geen controle over dergelijke Bronnen van derden of enige producten, diensten of content die beschikbaar zijn gesteld middels of door dergelijke Bronnen van derden, of de bedrijfsvoering of de derden die dergelijke Bronnen van derden voorzien, en GoFundMe is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft dergelijke Bronnen van derden, of producten, diensten of content die hierdoor beschikbaar zijn gesteld, niet. U erkent dat GoFundMe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de content, functies, nauwkeurigheid, rechtsgeldigheid, wenselijkheid of enig ander aspect van Bronnen van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat GoFundMe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies die/dat veroorzaakt of vermeend veroorzaakt is door of in verband met het gebruik van of afhankelijk is van content, gebeurtenissen, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke Bronnen van derden. Elke transactie die u met derden heeft tijdens het gebruik van de Diensten zijn tussen u en de derde partij en kunnen worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden geboden door de derde partij, waarmee u akkoord gaat door gebruik van dergelijke Bronnen van derden, en u stemt ermee in dat GoFundMe niet aansprakelijk is voor enig verlies of claim die u mogelijk tegen een dergelijke derde partij indient.

U gaat ermee akkoord om GoFundMe en aan haar dochterondernemingen, functionarissen, werknemers, directeuren en vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle verliezen, schade, uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, kosten, compensaties, boetes, schade, rechten, claims, acties of enige vorm van lichamelijk letsel (inclusief de dood) die ontstaan uit of in verband staan met uw gebruik van de Diensten, enige Donatie of Campagne, enige Gebruikerscontent, uw associatie met de Diensten, uw schending van deze Servicevoorwaarden of uw schending van enig recht van een ander. U gaat ermee akkoord dat GoFundMe het recht heeft om naar eigen goeddunken zichzelf te verdedigen tegen claims, en dat u GoFundMe zult vrijwaren voor de kosten van een dergelijke verdediging (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten.) Indien u een ingezetene bent van Californië, ziet u af van artikel 1542 van de California Civil Code, waarin staat: 'Een algemene vrijwaring betreft geen claims die de crediteur niet kent of vermoedt te bestaan in zijn voordeel op het moment dat de vrijwaring wordt aangegaan welke indien deze bekend zou zijn bij hem, een wezenlijke invloed zou hebben op de schikking met de debiteur.' Indien u een ingezetene bent van een ander rechtsgebied—binnen of buiten de Verenigde Staten—ziet u af van enige vergelijkbare bepaling of doctrine.

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN KOMT VOOR UW EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE'. GOFUNDME EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN SLUITEN UITDRUKKELIJK UIT, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN VERKLARINGEN VAN WELKE AARD OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, CLAIMS EN NIET-INBREUK.

GOFUNDME EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE OF VOORWAARDE DAT (I) DE SERVICES AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, (II) DE SERVICES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN GEKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (IV) DE KWALITEIT VAN ENIG PRODUCT, DIENST, INFORMATIE, OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE SERVICES AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN.

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, GOFUNDME NOCH HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE (A) INDIRECTE, INCIDENTELE EN SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF MORELE SCHADE, (B) SCHADE WEGENS WINSTVERLIES, (C) SCHADE WEGENS VERLIES VAN GOODWILL, (D) SCHADE WEGENS VERLIES VAN GEBRUIK, (E) VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, OF (F) ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN GOFUNDME IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, RESULTEREND UIT (I) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES; (II) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN EN SERVICES ALS GEVOLG VAN DE AANKOOP OF VERKRIJGING VAN ENIGE GOEDEREN, DATA, INFORMATIE OF SERVICES, OF BERICHTEN DIE WORDEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE WORDEN AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE SERVICES; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIE VAN GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE DIENST; OF (V) ENIGE ANDER GEVAL GERELATEERD AAN DE SERVICES. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOFUNDME VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN (INCLUSIEF OP GROND VAN CONTRACT, NALATIGHEID, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) OF GRONDSLAGEN VOOR EEN ACTIE IN GEEN ENKEL GEVAL HET BEDRAG DAT U AAN GOFUNDME IN DE LAATSTE ZES (6) MAANDEN HEEFT BETAALD, OF INDIEN HOGER, HONDERD DOLLAR ($ 100), TE BOVEN GAAN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. IN DAT GEVAL ZIJN SOMMIGE VAN DE BEPERKINGEN ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING JEGENS U. INDIEN U ONTEVREDEN BENT MET ENIG DEEL VAN DE SERVICES OF MET DEZE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING, IS HET UW ENIGE MOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE SERVICES TE STAKEN.

ARBITRAGECLAUSULE EN KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES – BELANGRIJK – NEEM DIT DOOR OMDAT DIT VAN INVLOED IS OP UW WETTELIJKE RECHTEN

Arbitrage; Vrijstelling groepsgeding. U STEMT ERMEE IN DAT ALLE GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS OF EEN VAN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN OF MEDEWERKERS DIE IN HUN CAPACITEIT ALS DERGELIJKE (ONGEACHT OF EEN DERGELIJK GESCHIL EEN DERDE PARTIJ BETREFT) MET BETREKKING TOT UW RELATIE MET ONS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GESCHILLEN GERELATEERD AAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN, UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN/OF RECHTEN VAN PRIVACY EN/OF PUBLICITEIT, WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN U EN WIJ HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFZIEN VAN JURYRECHTSPRAAK; ONTDEKKING EN RECHTEN OM BEROEP TE GAAN IN ARBITRAGE ZIJN IN HET ALGEMEEN BEPERKTER DAN IN EEN RECHTSZAAK EN DE OVERIGE RECHTEN DIE U EN WIJ IN EEN RECHTSZAAK HEBBEN ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN ARBITRAGE. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT, DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN WIJ AFZIEN VAN ONS RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING.

Niettegenstaande het voorafgaande, wordt geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden geacht als een vrijstellen, uitsluiten of anderszins beperken van het recht van een van ons voor (a) een individuele claim in geringe vorderingen; (b) een wetshandhaving door de toepasselijke federale, staats- of een lokale entiteit indien die actie beschikbaar is; (c) een dwangmaatregel in een rechtszaak; of (d) een inbreukclaim betreffende intellectueel eigendom.

Het proces. Arbitrage tussen u en ons zal worden beslecht volgens de federale wet van de arbitrage en beheerd worden door de American Arbitration Association ('AAA') onder het Consumentenarbitragereglement (collectief, 'AAA'), zoals gewijzigd door deze gebruiksvoorwaarden. Het AAA-reglement en formulieren zijn online beschikbaar via www.adr.org door te bellen naar AAA met het telefoonnummer 1-800-778-7879.

Een partij met het plan voor arbitrage moet eerst een schriftelijke mededeling van het geschil aan de wederpartij sturen door middel van een gecertificeerde brief met de Amerikaanse post of een Federal Express-brief (handtekening vereist) of, en uitsluitend als de wederpartij momenteel geen fysiek adres heeft, via e-mail ('Kennisgeving van arbitrage'). Ons huidige adres voor de Kennisgeving is: GoFundMe, Inc. 855 Jefferson Avenue, PO Box 1329, Redwood City, CA 94063, Verenigde Staten. De Kennisgeving moet (a) de aard en grondslag van de claim of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke gezochte maatregel uiteenzetten ('Eis'). We gaan akkoord om met u samen te werken en ons te goeder trouw in te spannen om de claim rechtstreeks op te lossen maar als ons dat niet lukt binnen 60 dagen nadat de Kennisgeving van de Arbitrage is ontvangen, dan kunt u of kunnen wij de arbitrage-procedure beginnen. Alle arbitrage-procedures tussen de partijen zijn vertrouwelijk tenzij anders en schriftelijk overeengekomen door de partijen. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een eventueel schikkingsaanbod door ons niet aan de arbiter bekendgemaakt totdat de arbiter een eindbeslissing maakt en het bedrag bepaalt, indien daarvan sprake is. Als het bedrag hoger is dan het laatste bedrag in het schikkingsaanbod dat door ons werd geboden in de schikking van het geschil voorafgaand aan het laatste bedrag, dan betalen we u welke het hoogste is van: (i) het bedrag dat werd toegekend door de arbiter; of (ii) $ 10.000.

Vergoedingen. Als u een arbitrage begint volgens deze Servicevoorwaarden, zullen we u de door u betaalde indieningstaks vergoeden tenzij uw claim hoger dan $ 10.000 bedraagt in welk geval de betaling van eventuele vergoedingen zal worden bepaald door de AAA-regels. Alle arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden op een overeengekomen locatie in San Francisco, Californië, maar als de claim $ 10.000 of minder bedraagt, dan kunt u bepalen of de arbitrage zal plaatsvinden: (a) uitsluitend op basis van documenten voorgelegd aan de arbiter; (b) door middel van een telefonische hoorzitting of (c) door een persoonlijke hoorzitting (zoals beschreven in de AAA-regels) in de provincie of regio van uw factuuradres. Als de arbitrage tot de conclusie komt dat de kern van uw claim of gezochte maatregel in de Eis onbeduidend is of is gevorderd op basis van een oneigenlijk doel (zoals bepaald door de normen uiteengezet in de federale regel van de burgerlijke procedure 11 (b), dan wordt de betaling van alle vergoedingen beheerst door de AAA-regels. In dat geval gaat u akkoord om ons te vergoeden voor alle gelden die door ons uitgekeerd zijn of anderszins uw betaalverplichting zijn onder de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, moet de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitbrengen omtrent de essentiële bevindingen en conclusies waarop de toekenning, indien van toepassing, is gebaseerd. De arbiter kan beslissingen nemen en geschillen oplossen over de betaling en vergoeding van kosten of uitgaven op elk moment tijdens de procedure en op verzoek van een van de partijen binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter in de hoofdzaak.

Vertrouwelijkheid. U en wij gaan ermee akkoord de arbitrageprocedure, alle informatie die tussen ons wordt uitgewisseld, en een eventuele verrekening, vertrouwelijk te houden, tenzij anders door de wet vereist of opgevraagd door politie of elke rechtbank of overheidsorgaan. Echter, u en wij kunnen deze kwesties in vertrouwen, aan onze respectieve boekhouders, accountants, en verzekeraars onthullen.

U erkent verder het volgende: GoFundMe behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook, uw account (of willekeurig gedeelte daarvan) te verwijderen of uw toegang tot de Services te ontzeggen en alle content en gegevens te verwijderen, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden voor enige claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

U gaat akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor uw interactie met een andere gebruiker in verband met de Diensten en dat GoFundMe geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking daartoe heeft. GoFundMe behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om op welke manier dan ook te worden betrokken bij een geschil tussen u en elke andere gebruiker van de Diensten.

Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en GoFundMe, en beheersen het gebruik van de Diensten, en vervangen elke voorafgaande overeenkomst tussen u en GoFundMe met betrekking tot de Diensten. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende servicevoorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruikmaakt van services van derden of van derden, content van derden of software van derden. Op deze Servicevoorwaarden zijn de wetten van de Staat van Californië van toepassing, zonder inachtneming van bepalingen van conflictenrecht. Met betrekking tot eventuele geschillen of vorderingen die niet onderworpen zijn aan arbitrage, zoals hierboven uiteengezet, stemmen u en GoFundMe in met het persoonlijke en exclusieve rechtsgebied van de staat en federale rechtbanken in San Mateo County, Californië. Het nalaten van GoFundMe om rechten uit de Servicevoorwaarden toe te passen of af te dwingen betekent niet dat er afgezien wordt van een dergelijk recht of bepaling. Als een van de bepalingen van deze Servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden (of dat anderszins zijn), komen partijen overeen dat de rechter moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen in de Servicevoorwaarden blijven onverminderd van kracht. U gaat ermee akkoord dat ongeacht enig afwijkend statuut of wet, u elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Diensten of deze Servicevoorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat deze claim of rechtsvordering ontstond, of anders voor altijd niet ontvankelijk is. Een geprinte versie van deze overeenkomst en van enige gedane mededeling in elektronische vorm is toelaatbaar in juridisch of administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze overeenkomst in dezelfde mate en met inachtneming van aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en administratie die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en behouden. U mag deze Servicevoorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoFundMe, maar GoFundMe mag deze Servicevoorwaarden wel geheel of gedeeltelijk, zonder beperking overdragen. Als wij nalaten onze rechten te handhaven, leidt dit niet tot het afzien van het handhaven van onze rechten. De titels van de verschillende onderdelen in deze Servicevoorwaarden zijn slechts voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. Kennisgevingen aan u kunnen worden verstuurd hetzij via e-mail of via reguliere post. De Diensten kunnen u ook op de hoogte brengen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden of andere zaken door het vertonen van meldingen of links naar kennisgevingen in het algemeen op het Platform.

Bij GoFundMe respecteren we de privacy van onze gebruikers. Voor details verwijzen wij u door naar onze Privacyverklaring. Door onze Diensten te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens zoals daarin beschreven. Als u in Europa woont en de Diensten gebruikt, erkent u de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door GoFundMe zoals dat beschreven is in de Privacyverklaring.

Neem contact op met ons op via support@gofundme.com om overtredingen van deze Servicevoorwaarden te melden of om vragen te stellen over deze Servicevoorwaarden of de Diensten.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over GoFundMe en hoe je geld kunt inzamelen

App downloaden

Onze Android- en iOS-apps ontgrendelen het volledige vermogen van GoFundMe.

Waarom GoFundMe?

 • Mobielvriendelijke campagnes
 • Geen boetes als het doel niet gehaald wordt
 • Mobiele app van GoFundMe
 • Geen deadlines of doelvereisten
 • Deskundig advies, 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • Houd elke donatie die je ontvangt