De GoFundMe Garantie

Vrijwilligers glimlachen

Wat is de GoFundMe garantie?

Iemand anders helpen is een sprong in het duister. Daarom willen we je vrijgevigheid belonen door deze te ondersteunen met de eerste en enige garantie voor crowdfunding: de GoFundMe-garantie.

Ons team van specialisten werkt dag en nacht om ervoor te zorgen dat het geld bij de beoogde ontvanger terechtkomt, elke keer weer.

In het zeldzame geval dat er iets niet in orde is, zorgt onze Garantie ervoor dat donaties en donateurs worden beschermd.

Ben je een donateur?

De bescherming van je vrijgevigheid is onze topprioriteit. Als GoFundMe vaststelt dat er misbruik is gemaakt van donaties voor een geldinzamelingsactie, kom je mogelijk in aanmerking voor een terugbetaling.

Er kunnen bepaalde vereisten en beperkingen van toepassing zijn. Bekijk ons Hulpcentrum en de voorwaarden van het Garantiebeleid hieronder voordat je je claim indient.

Dien hier een donateursclaim in

Houd er rekening mee dat wanneer een donateursclaim wordt ingediend en een terugbetaling wordt verstrekt, de organisator op de hoogte zal worden gesteld van de terugbetaling en de bij de donatie gebruikte naam. Alle andere informatie die in de donateursclaim wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Ben je een begunstigde?

Als er namens jou een geldinzamelingsactie wordt gehouden en de organisator het geld niet overdraagt, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor donatie van het verschil door GoFundMe.

Er kunnen bepaalde vereisten en beperkingen van toepassing zijn. Bekijk ons Hulpcentrum en de voorwaarden van het Garantiebeleid hieronder voordat je je claim indient.

Dien hier een begunstigdeclaim in

Meer informatie nodig?

Bekijk ons Hulpcentrum of het volledige GoFundMe-garantiebeleid hieronder.

GoFundMe-garantiebeleid

1. Inleiding. Bijna alle geldinzamelingsacties van GoFundMe zijn in orde en het geld wordt voor het opgegeven doel verstrekt en gebruikt. In het zeldzame geval dat er sprake is van misbruik, zorgt de GoFundMe-garantie (de “Garantie” of het “Beleid”) ervoor dat donaties en donateurs worden beschermd. De meeste conflicten betreffen geen daadwerkelijke gevallen van misbruik van het GoFundMe-platform en de organisatoren van de campagne proberen snel alle vragen te beantwoorden en de problemen van donateurs en begunstigden op te lossen. Maar als jouw probleem niet afdoende wordt aangepakt, zijn wij er om je te helpen.

2. Voor Donateurs. Donateurs kunnen een terugbetaling ontvangen (of een andere oplossing zoals hieronder beschreven) wanneer zij een online donatie doen via het GoFundMe-platform (“Platform”) aan een Gedekte geldinzamelingsactie¹ en de organisator of begunstigde (indien aanwezig) van de Gedekte inzamelingsactie Misbruik maakt.

Voor de doeleinden van dit Beleid wordt onder “Misbruik” een van de volgende zaken verstaan:

 1. De organisator verstrekt het geld niet aan de Beoogde begunstigde² (zoals hieronder gedefinieerd);
 2. De inhoud van de geldinzamelingsactie is onjuist met betrekking tot een materieel feit over de organisator, begunstigde of het doel en GoFundMe heeft vastgesteld dat dit de belangrijkste reden is waarop een redelijke donateur zich zou baseren bij het verstrekken van een bijdrage; of
 3. Ander misleidend gedrag van de organisator of begunstigde waarvan GoFundMe naar eigen goeddunken bepaalt dat dit een volledige of gedeeltelijke terugbetaling rechtvaardigt.

Als GoFundMe naar eigen goeddunken bepaalt dat er Misbruik heeft plaatsgevonden, kan zij het bedrag van je donatie(s) die via het Platform zijn ingediend (tot maximaal $1.000 per donateur per inzamelingsactie) aan je terugbetalen. Als het Misbruik het gevolg is van een foutieve verstrekking van geld aan de Beoogde begunstigde, kunnen wij je donatie doorsturen naar de Beoogde begunstigde in plaats van een ander rechtsmiddel in te zetten; zie onderstaande sectie 3 “Voor begunstigden”, voor meer details.

Alle besluiten worden door GoFundMe naar eigen goeddunken genomen en alle besluiten zijn definitief.

Uitsluiting van donateurs. De volgende situaties zijn uitgesloten en geven geen aanleiding tot vergoedingen in het kader van dit Beleid:

 1. Het terugvorderen van je donatie aan jouw eigen inzamelingsactie;
 2. Het terugvorderen van offline donaties die niet via het Platform zijn afgehandeld;
 3. Wanneer je spijt hebt van de donatie;
 4. Persoonlijk meningsverschil met of aversie tegen de organisator of begunstigde;
 5. Meningsverschil over de wijze waarop een organisator of begunstigde gebruik maakt van ingezameld geld dat de doelstelling van de geldinzamelingsactie op het moment van jouw donatie overschrijdt;
 6. Meningsverschil over het betaalmiddel of de wijze waarop de organisator of de Beoogde begunstigde het geld zal ontvangen;
 7. Niet nagekomen aanbiedingen, beloftes, beloningen of promoties die door de organisator of begunstigde van de geldinzamelingsactie zijn gedaan of aangeboden;
 8. Donaties aan een geldinzamelingsactie die om andere redenen dan Misbruik is verwijderd;
 9. Donaties aan een goed doel;
 10. Meningsverschillen met GoFundMe om welke reden dan ook; en/of
 11. Elke reden die niet gebaseerd is op de gedocumenteerde, objectief vastgestelde overtuiging dat er Misbruik heeft plaatsgevonden.

Je kunt in sommige gevallen een terugbetaling ontvangen, zelfs als je niet in aanmerking komt voor een vergoeding in het kader van dit Beleid. Neem voor vragen contact op met GoFundMe.

3. Voor begunstigden. Je kunt in aanmerking komen voor een bijdrage van GoFundMe wanneer je de Beoogde begunstigde bent van een Gedekte inzamelingsactie, in een Gedekt land woont, er Misbruik heeft plaatsgevonden in die zin dat de organisator heeft nagelaten je het geld te verstrekken dat door de Gedekte geldinzamelingsactie is ingezameld, en er geen sprake is van een uitsluiting.

In het geval van Misbruik, zoals naar ons eigen goeddunken bepaald, gaan wij ermee akkoord je het niet-verstrekte geld (tot maximaal $25.000 per begunstigde) te versturen, exclusief offline donaties. Niettegenstaande het voorgaande kan GoFundMe naar eigen goeddunken besluiten om donateurs geheel of gedeeltelijk terug te betalen in plaats van je een vergoeding te betalen. Alle besluiten worden door GoFundMe naar eigen goeddunken genomen en alle besluiten zijn definitief.

Uitsluiting van begunstigden. De volgende situaties zijn uitgesloten en geven geen aanleiding tot vergoedingen in het kader van dit Beleid:

 1. Het niet ontvangen van geld als gevolg van beslaglegging of een andere inhouding;
 2. Het besluit van GoFundMe om een begunstigde aan te wijzen, ongeacht of deze de Beoogde begunstigde van de inzamelingsactie is;
 3. Meningsverschillen over het betaalmiddel of -kanaal waarmee je je geld zult ontvangen (bijvoorbeeld een cheque in plaats van een elektronische bankoverschrijving);
 4. Het door jou ontvangen van ten minste $25.000 aan bijdragen van GoFundMe in het kader van dit Beleid in de voorafgaande 12 maanden;
 5. Geldinzamelingsacties waarvoor je niet de uitgaven hebt gedaan voor het doel waarvoor de geldinzamelingsactie geld heeft ingezameld;
 6. Geldinzamelingsacties waarbij je niet de Beoogde begunstigde bent zelfs als je uitgaven hebt gedaan voor het doel waarvoor de geldinzamelingsactie geld heeft ingezameld;
 7. Iemand anders toestaan om donaties op te nemen;
 8. Geldinzamelingsacties waarbij de begunstigde een goed doel is;
 9. Een persoonlijk meningsverschil met of aversie tegen de organisator of begunstigde; en/of
 10. Een gerechtelijk bevel heeft geleid tot het verstrekken van de donaties van een geldinzamelingsactie aan de Beoogde begunstigde.

4. Een claim indienen. Om een claim in te dienen in het kader van dit Beleid, moet je voldoen aan de volgende criteria:

 1. Je hebt op geen enkele wijze, direct of indirect, het Misbruik veroorzaakt, uitgelokt, eraan bijgedragen of deelgenomen;
 2. Je hebt de organisator op de hoogte gesteld van je probleem, hem ten minste 72 uur de tijd gegeven om je probleem op te lossen en redelijke inspanningen geleverd om de situatie in verband met het Misbruik te verhelpen alvorens een claim in te dienen (je kunt de organisator bijvoorbeeld vragen om bewijs van het correcte gebruik of de juiste verdeling van het geld), en de organisator heeft niet geantwoord of heeft je verzoek afgewezen;
 3. Je hebt het claimformulier en alle daaropvolgende verzoeken om informatie voor onze evaluatie en verwerking van jouw claim volledig ingevuld, en je hebt, in de meeste gevallen, het bewijs van het Misbruik verstrekt;
 4. Je gaat ermee akkoord volledig mee te werken aan elk onderzoek door GoFundMe of een wetshandhavingsinstantie;
 5. Je gaat ermee akkoord om GoFundMe op de hoogte te stellen als je op enig moment communicatie of geld van de organisator ontvangt; en
 6. Je gaat ermee akkoord dat als je een vergoeding ontvangt voor je claim van een andere persoon of entiteit dan GoFundMe (je ontvangt bijvoorbeeld een terugbetaling van de organisator via een gerechtelijke procedure), je het bedrag dat je in het kader van dit beleid hebt ontvangen, aan GoFundMe zult terugbetalen.

Als je als donateur een claim indient in het kader van dit Beleid, moet je aan alle onderstaande aanvullende eisen voldoen:

 1. Je bent nog steeds eigenaar van het betaalmiddel waarmee je de betreffende donatie heeft gedaan en je bent bevoegd om een terugstorting van fondsen op dat betaalmiddel te accepteren;
 2. Je hebt jouw claim binnen een jaar na de datum van jouw donatie ingediend; en
 3. Je hebt nog geen terugboeking ingediend en je hebt nog geen terugbetaling ontvangen voor deze donatie.

Als je als begunstigde een claim indient in het kader van dit Beleid, moet je aan alle onderstaande aanvullende eisen voldoen:

 1. Je moet duidelijk geïdentificeerd zijn aan de hand van de inhoud van de inzamelingsactie als begunstigde van de Gedekte inzamelingsactie;
 2. Je mag niet alle fondsen ontvangen hebben die door de inzamelingsactie zijn ingezameld, met uitzondering van terugbetalingen, offline-donaties en eventuele andere van toepassing zijnde vergoedingen van de betalingsverwerker of derden;
 3. Je hebt binnen een jaar na de creatiedatum van de inzamelingsactie een claim ingediend;
 4. Je hebt het Misbruik gemeld bij jouw lokale wetshandhavingsinstantie in de vorm van een officieel schriftelijk rapport; en
 5. Op verzoek van GoFundMe ga je ermee akkoord om al het verstrekte geld aan GoFundMe te retourneren als de als gevolg van het Misbruik ontbrekende fondsen uiteindelijk aan je worden verstrekt door een andere persoon of entiteit dan GoFundMe, met inbegrip van de organisator of op grond van een gerechtelijk bevel.

5. Onredelijke claims. Onredelijke claims omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 1. Het indienen van buitensporige of dubbele claims;
 2. Het verkeerd voorstellen van feiten of omstandigheden met betrekking tot een inzamelingsactie of donatie, het op andere wijze nastreven van betaling in het kader van dit Beleid door middel van fraude of misleiding, of het deelnemen of meewerken aan misleidend gedrag door een gebruiker van GoFundMe (met inbegrip van donateur, organisator en/of begunstigde);
 3. Voor donateurs: het indienen van een terugboeking na ontvangst van een terugbetaling, het indienen van een claim in het kader van dit Beleid na het indienen van een terugboeking, of het initiëren van een betalings- of terugbetalingsverzoek met behulp van een frauduleus betaalmiddel; of
 4. Elke claim voor een inzamelingsactie waaraan je hebt deelgenomen en die, direct of indirect, het Misbruik heeft veroorzaakt of eraan heeft bijgedragen.

Gebruikers die een onredelijke claim indienen, zijn onderhevig aan de gevolgen die worden beschreven in onze Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om iedereen op alle mogelijke manieren te onderzoeken en passende maatregelen te nemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, een van de voorwaarden of de geest van dit Beleid of de Gebruiksvoorwaarden schendt.

6. Geen toekenning of verzekering of garantie. Dit Beleid is niet bedoeld als aanbod voor een verzekering, vormt geen verzekering of een verzekeringscontract, treedt niet in de plaats van een door jou verkregen of te verkrijgen verzekering en je hebt geen premie betaald met betrekking tot het Beleid. De voordelen die op grond van dit Beleid worden verstrekt, zijn niet toewijsbaar en kunnen niet door jou worden overgedragen. Dit Beleid biedt geen garantie tegen fraude of enig ander misbruik van het Platform. Wij moedigen je aan om alleen te doneren aan organisatoren en begunstigden die je kent en vertrouwt.

7. Wijziging of beëindiging. GoFundMe behoudt zich het recht voor dit Beleid te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Indien wij dit Beleid wijzigen, zullen wij de wijziging op de website van GoFundMe plaatsen of je van de wijziging op de hoogte stellen en zullen wij de behandeling van alle claims die vóór de ingangsdatum van de wijziging zijn ingediend, voortzetten.

8. Volledige overeenkomst en definities. Dit Beleid vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen GoFundMe en jou met betrekking tot het onderwerp dat hierin wordt behandeld en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen GoFundMe en jou met betrekking tot jouw mogelijkheden om een terugbetaling of betaling van GoFundMe te eisen of daarvoor in aanmerking te komen.

9. Gebruiksvoorwaarden van GoFundMe. De voorwaarden van dit Beleid worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden van GoFundMe. In geval van tegenstrijdigheden hebben de Gebruiksvoorwaarden voorrang op de voorwaarden van dit Beleid. Dit beleid zal geen afbreuk doen aan of afstand doen van enige disclaimer, beperking of vrijwaring in het kader van de Gebruiksvoorwaarden. Termen met een hoofdletter die hier niet anders zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van GoFundMe.

10. Andere vereisten. Je gaat ermee akkoord dat een bepaald minimum donatiebedrag van toepassing kan zijn om in aanmerking te komen voor vergoedingen in het kader van dit Beleid en dat alle betalingen van donaties definitief zullen zijn en niet zullen worden terugbetaald, tenzij GoFundMe, naar eigen goeddunken, instemt met een terugbetaling in het kader van dit of ander Beleid.

11. Geen ontheffing. Je gaat ermee akkoord dat het besluit van GoFundMe om vergoedingen in het kader van dit Beleid toe te kennen geen ontheffing inhoudt van haar recht om in de toekomst, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken terugbetalingen, betalingen of andere vergoedingen af te wijzen.

12. Vragen. Als je vragen hebt over dit Beleid, neem dan contact met ons op.

1 Gedekte geldinzamelingsacties zijn persoonlijke GoFundMe-geldinzamelingsacties die in een van de ondersteunde landen worden opgezet. Liefdadigheidsgeldinzamelingsacties, inclusief, maar niet beperkt tot die welke via PayPal Giving Fund zijn opgezet, vallen niet onder de GoFundMe-garantie.

2 Voor de doeleinden van dit Beleid is “Beoogde begunstigde” de perso(o)n(en) of organisatie(s), anders dan de organisator, die duidelijk geïdentificeerd is/zijn in de inhoud van de geldinzamelingsactie en die in redelijkheid door een donateur als de beoogde ontvanger van het ingezamelde geld kan/kunnen worden aangemerkt.