De GoFundMe Garantie

Vrijwilligers glimlachen

Wat is de GoFundMe garantie?

Het vergt een hoop vertrouwen om iemand anders te helpen. Daarom willen wij uw vrijgevigheid belonen door deze te ondersteunen met deze eerste en enige crowdfunding-garantie: de GoFundMe Garantie.

Ons team van specialisten werkt dag en nacht om ervoor te zorgen dat het geld bij de beoogde ontvanger terechtkomt, iedere keer weer.

In het zeldzame geval dat er iets niet in orde is, zullen wij uw donatie terugbetalen.

Bent u een Donateur? 

Het beschermen van uw vrijgevigheid is onze topprioriteit. Als u, een bevoegde autoriteit of GoFundMe, vindt dat er misbruik is gemaakt van het inzamelingsactiegeld, dan komt uw in aanmerking voor een terugbetaling. 

Bepaalde voorwaarden en beperkingen kunnen van toepassing zijn. Lees alstublieft onze FAQ– en garantievoorwaarden door voordat u uw garantieclaim indient.

Dien hier een garantieclaim in van een Donateur

Houd er rekening mee dat wanneer een garantieclaim van een Donateur wordt ingediend en een terugbetaling wordt gedaan, de Campagneorganisator op de hoogte wordt gesteld van de terugbetaling en de naam die werd gebruikt bij het doen van de Donatie. Alle andere informatie die in de garantieclaim wordt verstrekt, blijft vertrouwelijk.

Bent u een Begunstigde? 

Als er een Campagne voor u wordt gevoerd en de Campagneorganisator niet in staat is om een deel van het geld te leveren, dan zullen wij het verschil doneren.

Bepaalde voorwaarden en beperkingen kunnen van toepassing zijn. Lees alstublieft onze FAQ– en garantievoorwaarden door voordat u uw claim indient.

Dien hier een claim in van een begunstigde

Meer informatie nodig?

Zie onze FAQ of de volledige GoFundMe Garantievoorwaarden hieronder.

GoFundMe Garantievoorwaarden

 

1. Inleiding. Bijna alle Campagnes van GoFundMe (ook aangeduid als “inzamelingsacties”) zijn accuraat en het geld wordt ter beschikking gesteld en gebruikt voor het aangegeven doel. In het zeldzame geval van misbruik zorgt de GoFundMe Garantie (de “Garantie” of “Regeling”) ervoor dat donaties worden beschermd als er geen inzamelingsactiegelden worden geleverd aan de beoogde begunstigde of Donateurs worden misleid door een organisator of begunstigde van de inzamelingsactie. De meeste conflicten betreffen in werkelijkheid geen echt misbruik van het GoFundMe Platform, en de organisatoren van de inzamelingsactie werken eraan om vragen te beantwoorden en de zorgen van donoren en begunstigden snel op te lossen. Maar als uw probleem niet voldoende wordt aangepakt, dan zijn wij hier om uw te helpen.

 

2. Voor donateurs. Donateurs kunnen een terugbetaling (of een andere oplossing zoals hieronder beschreven) ontvangen wanneer zij via het GoFundMe-platform (“Platform”) een online donatie doen aan een Gedekte Inzamelingsactie¹ en de campagneorganisator of Begunstigde (indien aanwezig) van de Gedekte Inzamelingsactie Misbruik maakt.

In het kader van dit beleid wordt onder “Misbruik” het volgende verstaan:

 1. De Campagneorganisator stelt de fondsen niet ter beschikking aan de Beoogde Begunstigde² (zoals hieronder gedefinieerd);
 2. de inhoud van de inzamelingsactie is onjuist ten opzichte van een materieel feit over de organisator, begunstigde of inzamelingsactie, welke onjuistheid een redelijke donateur ertoe aanzet een bijdrage te leveren aan de inzamelingsactie; of
 3. De organisator of begunstigde van de inzamelingsactie wordt formeel beschuldigd van een misdrijf dat rechtstreeks verband houdt met hun acties, nalatigheden en/of verkeerde voorstellingen.

Indien er, in ons uitsluitende oordeel, sprake is van Misbruik, zeggen wij toe om (i) het bedrag van uw Donatie(s) terug te betalen dat u via het Platform hebt ingediend (tot $1.000 per Donateur per inzamelingsactie) of (ii) u een tegoed te verstrekken dat kan worden ingewisseld voor een gelijkwaardige Donatie voor een andere Campagne. Als het Misbruik bestaat uit het niet juist of volledig ter beschikking stellen van de fondsen aan de Beoogde Begunstigde, kunnen wij uw Donatie ook doorsturen naar de Beoogde Begunstigde; zie Hoofdstuk 3 “Voor Begunstigden” hieronder voor details.

Alle beslissingen worden door GoFundMe naar eigen goeddunken genomen en al onze beslissingen zijn definitief.


1 Gedekte Inzamelingsacties zijn persoonlijke GoFundMe inzamelingsacties die in elk ondersteund land zijn opgezet. Gecertificeerde liefdadigheidsinzamelingsacties die via PayPal Giving Fund en GoFundMe Charity-inzamelingsacties zijn opgezet, vallen niet onder de GoFundMe Garantie. 

2 In het kader van dit Beleid wordt onder “Beoogde Begunstigde” verstaan een of meer andere personen of organisaties dan de campagneorganisator, die duidelijk zijn geïdentificeerd in de inhoud van de inzamelingsactie en waarvan een redelijke donateur begrijpt dat zij de beoogde ontvanger van de inzamelingsactiefondsen zijn.

Uitsluitingen van donateurs. De volgende situaties zijn uitgesloten en geven geen aanleiding tot aanspraken op basis van deze voorwaarden:

 1. Op zoek naar een terugbetaling voor uw Donatie voor uw eigen inzamelingsactie;
 2. Op zoek naar een terugbetaling voor offline donaties die niet op het Platform worden afgehandeld;
 3. Spijt hebben van de Donatie;
 4. Persoonlijke onenigheid met of afkeer van de campagneorganisator of Begunstigde van de inzamelingsactie;
 5. Onenigheid over de manier waarop een organisator of begunstigde van een inzamelingsactie gebruik maakt van fondsen die zijn ingezameld boven het aangegeven inzamelingsactiedoel op het moment van uw Donatie;
 6. Onenigheid over het betaalmiddel of de wijze waarop de organisator van de Campagne of de Beoogde Begunstigde  de campagnefondsen zal ontvangen;
 7. Niet nagekomen toezeggingen, beloften, beloningen of promoties die door de organisator of begunstigde van de Inzamelingsactie zijn gedaan of aangeboden;
 8. Doneren aan een Inzamelingsactie die om andere redenen dan Misbruik is verwijderd;
 9. Donaties die zonder beperkingen zijn gedaan aan een goede doelen instelling; 
 10. Onenigheid met GoFundMe, om welke reden dan ook; en/of
 11. Elke reden die niet gebaseerd is op de gedocumenteerde overtuiging dat er sprake is van een Misbruik.

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat u een terugbetaling ontvangt, zelfs als u niet in aanmerking komt voor uitkeringen onder deze regeling. Voor vragen kunt u contact opnemen met GoFundMe.

 

3. Voor de begunstigden. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage van GoFundMe wanneer u de Beoogde Begunstigde van een Gedekte Inzamelingsactie bent, u in een Gedekt Land verblijft, er zich een geval van Misbruik heeft voorgedaan in de zin dat de campagneorganisator u de fondsen niet uitkeert die door de Gedekte Inzamelingsactie is opgehaald, en er geen uitsluiting bestaat zoals hieronder beschreven.

Indien er, in ons uitsluitende oordeel, sprake is van Misbruik, zeggen wij toe om de niet-geleverde fondsen (tot $25.000 per begunstigde) aan u te verstrekken, exclusief offline donaties. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen er bepaalde gevallen zijn waarin de omstandigheden ons ertoe aanzetten om Donoren geheel of gedeeltelijk terug te betalen in plaats van u de betaling te verstrekken. Alle beslissingen worden door GoFundMe naar eigen goeddunken genomen en al onze beslissingen zijn definitief.

 

Uitsluitingen van de begunstigde. De volgende situaties zijn uitgesloten en geven geen aanleiding tot voordelen uit hoofde van dit beleid:

 1. Geen geld ontvangen wegens beslaglegging of andere inhouding;
 2. Het besluit van GoFundMe om een begunstigde aan te wijzen, ongeacht of deze de beoogde begunstigde van de inzamelingsactie is;
 3. Onenigheid over het betaalmiddel of het kanaal waarlangs u uw geld ontvangt (bijvoorbeeld een cheque in plaats van een elektronische overschrijving);
 4. Uw ontvangst van ten minste 25.000 dollar aan bijdragen van GoFundMe onder deze regeling in de afgelopen 12 maanden;
 5. Inzamelingsacties waarbij u niet de kosten heeft gemaakt die de inzamelingsactie bedoeld was om te vergoeden (bijvoorbeeld als u de begrafenis/begrafeniskosten niet heeft gemaakt); 
 6. Inzamelingsacties waarbij u niet de Beoogde Begunstigde bent, ook al maakt u kosten die de inzamelingsactie bedoeld was om te vergoeden;
 7. Iemand anders toegestaan hebben om donaties voor inzamelingsacties namens u in te trekken;
 8. Een persoonlijk meningsverschil met of afkeer van de organisator of begunstigde van de inzamelingsactie; en/of
 9. De Donaties van een inzamelingsactie zijn op grond van een gerechtelijk bevel aan de Beoogde Begunstigde verstrekt.

 

4. Een claim indienen. Om een claim in het kader van deze polis te kunnen indienen, moet u aan de volgende criteria voldoen:

 1. U hebt het Misbruik niet, direct of indirect, veroorzaakt, daaraan bijgedragen of aan meegewerkt;
 2. U probeerde de organisator van de inzamelingsactie op de hoogte te brengen van uw zorgen, gaf de organisator van de inzamelingsactie ten minste 72 uur de tijd om deze op te pakken en deed redelijke inspanningen om de omstandigheden van het Misbruik te verhelpen voordat u een claim indiende (u kunt bijvoorbeeld de organisator van de inzamelingsactie om bewijs vragen voor het juiste gebruik of de verdeling van het geld);
 3. U heeft het garantieclaim formulier volledig ingevuld en alle daaropvolgende verzoeken om informatie voor onze beoordeling en verwerking van uw garantieclaim, inclusief in de meeste gevallen bewijs van het misbruik;
 4. U gaat ermee akkoord volledig mee te werken aan een onderzoek door GoFundMe of een toezichthoudende instantie; en
 5. U gaat ermee akkoord GoFundMe op de hoogte te stellen als u op enig moment communicatie of geld ontvangt van de campagneorganisator.

 Als u een donateur bent die een garantieclaim indient op grond van deze Regeling, moet u aan alle volgende aanvullende voorwaarden voldoen:

 1. U bent nog steeds de houder van het betaalmiddel dat u gebruikt heeft om de betreffende donatie te doen en u bent bevoegd om een overschrijving naar dat betaalmiddel te accepteren;
 2. U heeft uw aanvraag ingediend binnen een jaar na uw schenkingsdatum; en 
 3. U moet niet al een terugboeking hebben ingediend of een terugbetaling hebben ontvangen voor dezelfde donatie.

Als u een begunstigde bent die een aanvraag in het kader van deze polis indient, moet u aan alle volgende aanvullende voorwaarden voldoen:

 1. U moet duidelijk op basis van de inhoud van de inzamelingsactie worden geïdentificeerd als begunstigde van de Gedekte Inzamelingsactie;
 2. U mag niet al het geld hebben ontvangen dat door de inzamelingsactie is opgehaald, exclusief terugbetalingen, offline-donaties en andere van toepassing zijnde kosten voor het verwerken van betalingen of kosten van derden;
 3. Uw garantieclaim is ingediend binnen een jaar na de het aanmaken van de inzamelingsactie;
 4. U hebt aangifte gedaan van het Misbruik bij de instanties en daar een proces-verbaal of schriftelijk rapport van; en
 5. Op verzoek van GoFundMe stemt u ermee in om de eventueel onder de garantieclaim uitgekeerde gelden aan GoFundMe terug te geven als de ontbrekende gelden als gevolg van het Misbruik uiteindelijk alsnog aan u worden verstrekt door iemand anders dan GoFundMe, inclusief de organisator van de inzamelingsactie en/of op basis van een gerechtelijk bevel, 

 

5. Ongepaste garantieclaims. Gevallen van misbruik van garantiecaims omvatten, maar zijn niet beperkt tot,:

 1. Het indienen van buitensporige of dubbele claims;
 2. Samenspannen met een andere gebruiker (inclusief donateur, organisator en/of begunstigde van de inzamelingsactie) om feiten of omstandigheden met betrekking tot een inzamelingsactie of donatie verkeerd voor te stellen, of anderszins frauduleus een uitbetaling onder deze Regeling te vragen;
 3. Voor Donateurs, het indienen van een terugboeking na ontvangst van een terugbetaling, het indienen van een garantieclaim onder deze Regeling na het indienen van een terugboeking, of het initiëren van een betaling of restitutieverzoek met behulp van een frauduleus betaalmiddel; of
 4. Elke garantieclaim waarbij u, direct of indirect, het Misbruik heeft veroorzaakt, daartoe heeft aangezet of daaraan heeft meegewerkt.

Op Gebruikers die frauduleuze claims indienen, zijn de consequenties van toepassing die zijn beschreven in onze Servicevoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om iedereen te onderzoeken op welke manier dan ook en om passende maatregelen te nemen tegen iedereen die, naar onze eigen beoordeling, een van de voorwaarden of de geest van deze Regeling schendt.

 

6. Geen toewijzing of verzekering of garantie. Deze Regeling is niet bedoeld als een aanbod tot verzekering, vormt geen polis of verzekeringscontract, treedt niet in de plaats van een door u verkregen of te verkrijgen verzekering en u heeft geen premie betaald voor deze Regeling. De voordelen die onder deze Regeling worden verstrekt, zijn niet overdraagbaar of overdraagbaar door u. Dit Beleid is geen garantie tegen fraude of enig ander misbruik van het Platform. Wij moedigen u aan om alleen te doneren aan campagneorganisatoren en begunstigden die u kent en vertrouwt.

 

7. Wijziging of beëindiging. GoFundMe behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Als we dit beleid wijzigen, zullen we de wijziging op de GoFundMe website plaatsen of u op de hoogte stellen van de wijziging en we zullen alle claims die vóór de ingangsdatum van de wijziging zijn ingediend, blijven verwerken.

 

8. Volledige overeenkomst en definities. Dit beleid vormt de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen GoFundMe en u met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangt en vervangt en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen GoFundMe en u met betrekking tot uw vermogen om een terugbetaling of betaling van GoFundMe te eisen of in aanmerking te komen.

 

9. Gebruiksvoorwaarden van GoFundMe. De voorwaarden van deze Regeling zijn hierbij opgenomen door middel van verwijzing in de gebruiksvoorwaarden van GoFundMe. In het geval enige bepaling in deze Regeling in strijd is met het bepaalde in de Servicevoorwaarden, hebben de Servicevoorwaarden voorrang op de voorwaarden van deze Regeling. Termen met een hoofdletter die hierin niet anders zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de Servicevoorwaarden van de GoFundMe is vastgelegd.

 

10. Andere eisen. U gaat ermee akkoord dat een bepaald minimum donatiebedrag van toepassing kan zijn om in aanmerking te komen voor de voordelen onder dit beleid, en dat alle donatiebetalingen definitief blijven en niet zullen worden terugbetaald, tenzij GoFundMe, naar eigen goeddunken, ermee instemt om een terugbetaling onder de voorwaarden van dit of een ander beleid te geven.

 

11. Geen verklaring van afstand. U begrijpt en stemt ermee in dat dat de beslissing van GoFundMe om een aanspraak onder een garantieclaim te honoreren geen afstand doet van haar recht om terugbetalingen, betalingen of andere aanspraken in de toekomst om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te weigeren.

 

12. Vragen. Indien u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op.